Khô ớt Thread

Nóng cắt ớt Thread sản phẩm đặc điểm kỹ thuật: 1) vật liệu: nghi hoặc jinta ớt stemless2) kích thước: 0.6 mm, 1 mm, 2 mm, 4 mm 3) chất lượng: một grade4) chính xử lý: người lao động lựa chọn-pass stoner-giặt rửa máy-công nhân sel

Nói chuyện ngay