Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Tiêu chính sâu bệnh và bệnh là gì? Làm thế nào để ngăn ngừa và chữa trị?
Mar 02, 2016

Ralstonia solanacearum: trước khi cấy cho mỗi mẫu Anh với vôi hoặc tro gỗ, 100-150 kg của diễn viên, điều chỉnh độ pH đất và ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn. Bắt đầu sử dụng 14% cuaminosulfate đại lý 300 lần, 77% có thể giết chết bột wettable 500 lần hoặc streptomycin sulfat cho nông nghiệp sử dụng 4.000 lần, một lần mỗi 7-10 ngày, 3 - 4 lần trong một hàng. Tìm thấy cây bị bệnh cần được loại bỏ nhanh chóng, và chanh, để ngăn ngừa nhiễm trùng.